Veri Sahibi Başvuru Formu

GNCR HOLDİNG A.Ş.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 1.  Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi  uyarınca veri sahibi olarak  Gncr Holding A.Ş. ’ne  (“Şirket”) başvurarak  aşağıda  yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

 

(1)       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2)       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3)       Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4)       Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

(5)       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6)       6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin  ortadan  kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7)       İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8)       Kişisel verilerinizin kanuna  aykırı olarak işlenmesi sebebiyle  zarara uğramanız hâlinde  zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine  dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.  

 

2.    Başvuru Yöntemi

 

İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi  ile Veri Sorumlusuna  Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi  gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik  posta  (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden  Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.

 

Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

 

BAŞVURU

YÖNTEMİ

Yazılı Olarak Başvuru

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta

Adresi ile Başvuru

BAŞVURU

ADRESİ

Gncr Holding A.Ş.

(Konaklar Mh. Akasyalı Sk. No:26 34330 Beşiktaş İstanbul
Telefon: + 90 212 212 60 60 
Faks    : + 90 212 284 82 77)

 

 

 

gncr@gncr.com 

 

BAŞVURUDA

GÖSTERİLECEK

BİLGİ

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında

Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


 

3.    Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyadı                                 :

T.C. Kimlik Numarası /        : Diğer   Ülke   Vatandaşları için   Pasaport    Numarası veya Kimlik Numarası

Tebligata    Esas    Yerleşim    :

Yeri Adresi / İş Yeri Adresi Cep Telefonu                           :

Telefon Numarası                    :

Faks Numarası                         :

E-posta Adresi                         :

Şirketimizle İlişkiniz                 :   Müşteri                                      İş Ortağı

Çalışan                                        Diğer

 

 

4.    Talep Konusu

 

 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda belirtmenizi rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

 

 

Yukarıda belirttiğim talepler  doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun  6698 sayılı Kanun’un

13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

İşbu başvuruda tarafınıza  sağlamış olduğum  bilgi ve belgelerimin  doğru ve güncel olduğunu,  Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından  belirlenen ücreti  ödemem  gerekebileceği  hususunda aydınlatıldığımı beyan  ve taahhüt ederim.  Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

 

Yanıtın 3’üncü bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Yanıtın 3’üncü bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Yanıtın 3’üncü bölümde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

Adı Soyadı                  :

Başvuru Tarihi            :

İmza                            :

© 2021 GNCR Holding