Kvk Politikası

 

 

GNCR HOLDİNG A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

·       1. GİRİŞ

o  1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

o  1.2. Yürürlük ve Değişiklik

·       2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

o  2.1. Veri Sahipleri

o  2.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

o  2.3. Kişisel Veri Kategorileri

·       3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

o  3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

o  3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

o  3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

·       4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

·       5. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

·       6. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

·       7. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

1. GİRİŞ

1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Gncr Holding A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), Gncr Holding A.Ş.  ’nin (“Gncr” veya “Şirket”) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Şirket tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Şirket tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Şirket’in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

Şirket çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp, Gncr Holding A.Ş.  Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir.

Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır.

1.2. Yürürlük ve Değişiklik

Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

ANA AMAÇLAR

ALT AMAÇLAR

Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi

1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
2. Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
3. Çalışanların Bilgi Sistemlerine Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
4. Etkinlik Yönetimi
5. Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
6. İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
7. İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
8. İş Ortakları ve Tedarikçilerin Bilgi Sistemlerine Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
9. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
10. Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
11. Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
12. Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
13. Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
14. Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
15. Yapı ve İnşaat İşlerinin Planlanması ve Takibi

Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetler

1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
3. Kredi Süreçleri Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi
4. Kişilerin Sigorta Poliçe Primlerinin Hesaplanması ve Poliçenin Oluşturulması
5. İştiraklerle Olan İlişkilerin Yönetimi ve Denetimi
6. Hasar Sürecinin Başlatılması ve Hasar Dosyasının Tamamlanması
7. Hukuk İşlerinin Takibi
8. Grup Şirketleri BT ve Operasyonel Denetim Çalışmaları
9. Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
10. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
11. Şirketin Üretim ve Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
12. Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
13. Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
14. Şirket Yerleşkeleri ve Tesislerinin Güvenliğinin Temini
15. Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
16. Şirket Demirbaşlarının ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
17. Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
18. Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesi
19. Ortakların, ortakların 1.derece akrabalarının ve YK Üyelerinin Çeşitli İşlem başvuruları
20. Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
21. Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonlar

1. Kredi Ödeme İşlemleri Takibi
2. Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası
3. Ürün ve Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
4. Sözleşme Süreçlerinin ve Hukuki Taleplerin Takibi
5. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Finansal Operasyonlar

1. Bankacılık İşlemleri
2. Hasar Ödemesinin Yapılması
3. Kişilerin Hasar Ödemelerinin Yapılması
4. Kişilerin Sigorta Poliçe Primlerinin Tahsilatı
5. Poliçe Tahsilatının Yapılması
6. Sigorta Poliçesinin Fiyatlanması

Strateji Planlama & İş Ortakları/Tedarikçi Yönetimi

1. İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
2. Şirket Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
3. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası

Pazarlama Operasyonları

1. Şirketin Sunduğu Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
2. Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
3. Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
4. Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası

 Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna Şirket web sitesinden http://www.gncr.com/kvk-politikasi erişilebilir.

2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1. Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Şirket tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Şirket çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

1

Müşteri

Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.

2

Potansiyel Müşteri

Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade etmektedir.

3

Ziyaretçi

Şirket, mağaza, yerleşke ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

4

Çalışan Adayı

Şirket ’e CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.

5

Üçüncü Kişiler

Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Şirket çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

2.3. Kişisel Veri Kategorileri

Şirket tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler

Müşteri Bilgisi

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

Müşteri İşlem Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

Finansal Bilgi

Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Çalışan Adayı Bilgisi

Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Özel Nitelikli Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Pazarlama Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

İtibar Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler

Olay Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

·       Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; Şirket, kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.

·       Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.

·       Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Şirket, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.

·       Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Şirket tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.

·       Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; Şirket tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

© 2021 GNCR Holding